Sunnhordland Fjordbruk AS – Søknad om løyve til matproduksjon på ny lokalitet Segleberget

SØKNAD OM LØYVE TIL MATPRODUKSJON (LAKS) PÅ NY LOKALITET SEGLBERGET PÅ SØRVESTSIDA AV HALSNØYA I KVINNHERAD KOMMUNE. DEN NYE LOKALITETEN SKAL M.A. ERSTATTA EKSISTERANDE LOKALITET 13231 I HØYLANDSUNDET 

Sunnhordland Fjordbruk AS mfl. søkjer om løyve til matproduksjon (laks) på ny lokalitet ved Seglberget.

Omsøkt lægje er plassert i eit område som i kommunedelplanen 2006-2015 for Halsnøy-området er sett av til m.a. Akvakultur (A) / Fiske, Ferdsle, Natur, Friluftsliv og Akvakultur (FFNFA).

Det er Hordaland fylkeskommune som avgjer søknadar etter akvakulturlova. Kvinnherad kommune gjer vurdering/uttale i høve til m.a. plan- og bygningslova.

Søknaden er lagt ut til offentlege ettersyn på Rådhuset og på kommunen si heimeside.

For nærare opplysningar, ring Kvinnherad kommune, 53483100. Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan 10.09. 2015.

 

OGJ/ØHO

Rogaland Fjordbruk AS – Søknad om løyve til auka matproduksjon på lokalitet Bjelkavik

SØKNAD OM LØYVE TIL AUKA MATPRODUKSJON/BIOMASSE PÅ EKSISTERANDE LOKALITET 11930 BJELKAVIK I SULDAL KOMMUNE

Rogaland Fjordbruk AS mfl., 4235 Hebnes søkjer om løyve til å auka matproduksjonen/biomassen frå 3.120 til 4.680 tonn på lokaliteten Bjelkavik. Det vert ingen endringar i anlegg/lægje.

Lokaliteten ligg i eit område som i kommuneplanen  2014 – 2025 er sett av til «Generelt fleirbruksområde», der Akvakultur er eitt av aktuelle tiltak.

Søknad med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i kommune sine lokale på Garaneset.
Dokumenta er også lagt ut på kommunen si heimeside www.suldal.net
For nærare opplysningar kontakt også Suldal kommune, Bygdeutvikling v/Rune Roalkvam eller Ole Martin Dahle i telefon: 52 79 24 00.

Kommunen skal handsama søknaden etter Plan- og bygningslova. Eventuelle merknader til søknaden, kan sendast til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller postmottak@suldal.kommune.no innan 28. august 2015.

OGJ/ØHO

Nordsjø Fjordbruk AS – Søknad om løyve til auka matproduksjon på lokalitet Nappeholmane

Nordsjø Fjordbruk AS mfl. søkjer om løyve til å auka matproduksjonen/biomassen frå 1.560 til 2.340 tonn på lokaliteten Nappeholmane nordom Spissøy. Det vert også søkt om justering av anlegget, der to nye bur vert lagt til mot nord, samt at flåten også får eit nytt lægje.

Lokaliteten ligg i eit område som i kommuneplanen  2013 – 2025 er sett av til ; Akvakultur (Ak).

Det er Hordaland fylkeskommune som avgjer søknadar etter akvakulturlova. Bømlo kommune gjer vurdering/uttale i høve til m.a. plan- og bygningslova.

Søknaden er lagt ut til offentlege ettersyn på Rådhuset og på kommunen si heimeside www.bomlo.kommune.no under menyen Kunngjeringar.

Eventuelle merknader kan sendast til Bømlo kommune, Arealbruk, Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller postmottak@bomlo.kommune.no innan 10.08.2015.

 

OGJ/ØHO