PRESSEMELDING

Alsaker Fjordbruk har som ei rekke andre bedrifter valt å heve sitt kjøp av MTB. Me vel også å avstå
frå opsjonen til å gjera om hevinga og få høve til å kjøpe MTB for ein pris ned til kr 100.000 per tonn.
Grunnrenteskatten inneber ei rasering av verdiar, prosjekt og arbeidsplassar langs kysten, og me vil
ikkje vurdere kjøp av MTB sjølv om prisen går ned til kr 100.000 per tonn. Me kan ikkje sjå at denne
prisen er forsvarleg ut i frå dei rammevilkåra som no vert gjevne. Til det er framtidig forvaltning av
næringa og fargelegging av produksjonsområda for uviss. Skatteforslaget og gårsdagens statsbudsjett
viser med all tydelegheit kor næringsfiendtleg landet vert drive, og kor usikre rammevilkåra er for all
type næring i Noreg.

100.000 kroner til TV-aksjonen

Havet er matfatet vårt. Difor støttar Alsaker Fjordbruk årets TV-aksjon.

«Plast i havet er den største trugsel mot miljøet me står ovanfor i dag», seier Gerhard Meidell Alsaker, administrerande direktør i Alsaker Fjordbruk.

Det er særskild viktig å redusera bruken av havet som bossfylling for plast og anna avfall. Alsaker Fjordbruk vil difor gje 100.000 kroner til årets TV-aksjon, som i år handlar om å redusera plastutslepp frå Sør-Aust Asia og ta vare på verdshava.

Les meir om TV-aksjonen her:

https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2020/

Alsaker Fjordbruk tildelt postsmoltkonsesjon

Alsaker Fjordbruk fekk 26.09.2019 tildelt postsmoltkonsesjon på Onarheim. Søknaden vart fremja Hordaland fylkeskommune i fjor haust etter at NVE hadde gjeve vassdragskonsesjon i Onarheimselvo.

I vår gav Fylkesmannen utsleppsløyve på omsøkt volum basert på eit anlegg med RAS1-teknologi, der omlag 99% av vatnet går i resirkulering. Mattilsynet godkjente ein produksjon på 17 millionar postsmolt opptil 1 kg for få veker sidan.

Med dette kunne Hordaland fylkeskommune skrive ut løyvet som får konsesjonsnummer HT-0029. Godkjenninga er truleg verdas største postsmoltkonsesjon, og i alle høve den største på Onarheim…

Når produksjonsmessige rammer no er gjevne, byrjar detaljprosjekteringa av postsmoltanlegget på næringsområdet Alsaker Brygge Sør på Onarheim. Arealet vart ferdigregulert i 2017 og det har sidan føregått planeringsarbeid på tomta.

 

Eventuelle henvendingar kan gjerast til:

Kristian Råsberg
Samfunnskontakt
Alsaker Fjordbruk AS

Epost: kristian.rasberg@fjordbruk.no
Telefon: 992 10 109