Openheitslova

Frå 1. juli 2022 tredde openheitslova i kraft i Noreg. Lovens føremål er mellom anna å fremja respekten for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i samband med produksjon av varer og levering av tenester i verksemder.

I samsvar med openheitslova jobbar me medvite med å kartleggja og vurdera eventuelle negative påverknader/skadar i eiga verksemd, leverandørkjede og forretningssamband, og eventuelt førebyggja, redusera eller stansa dette. Me jobbar aktivt med varsemdvurdering av leverandørane våre.

Informasjon og innsyn:

Den årlege varsemdvurderinga vil publiserast her innan 30. juni kvart år.

 

Ved førespurnader send e-post til: openheitslova@fjordbruk.no