Meidell AS kjøper kjerneverksemda etter Eide-konkursen

Meidell AS kjøper opp kjerneverksemda til konkursråka Eide Marine Services på Halsnøy. Kjøpet inkluderer totalt 14 einingar, beståande av flytekraner, lekterar og slepebåtar.

– Me har vore på «opphøyrsal», sa oppdrettar Gerhard Meidell Alsaker då han presenterte nyheita til dei tilsette i Alsaker Fjordbruk under den årlege administrasjonsturen i konsernet.

Onsdag blei det klart at Meidell AS kjøpte opp 14 einingar frå konkursbuet til Eide Marine Services på Halsnøy. Kranselskapet meldte om oppbod i slutten av september.

I oppkjøpet inngår blant anna fem store kranfartøy, sju store lekterar og to slepebåtar. Flåten vil no bli lagt inn i eit heileigd dotterselskap i Meidell AS.

– Planen vidare er å oppretta eit selskap, i lag med Eide, som skal stå for den operative drifta av flåten ut i frå Høylandsbygd på Halsnøy. Dermed sikrar ein ivaretaking av den kreativiteten og kompetansen som finst på staden, seier oppdrettaren.

Alsaker held fast at oppkjøpet ikkje skal medføra at fokus blir flytta vekk i frå hovudgeskjeften som framleis skal vera laks.

Meidell AS er Gerhard Meidell Alsaker sitt heileigde holdingselskap, og forutan å fungera som sparebøsse består holdingsselskapet av ei rekke selskap der Alsaker-konsernet med Alsaker Fjordbruk er den største og viktigaste motoren.

Ved spørsmål kontakt Gerhard Meidell Alsaker, mobil: 90 10 50 00

Det store spranget til ei gullkanta framtid

Yvonne Sett (34) tok spranget frå tysk apotekjobb til norsk oppdrettsbransje. Ho kom frå det tyske innlandet og hadde ikkje ein gong køyrd båt. I dag er ho driftsleiar på Nordsjø Fjordbruk AS på Bømlo og stortrivst i jobben. Les om den tøffe dama i utdanningsmagasinet «En gullkantet fremtid 2017», side 22-26. Magasinet kjem ut i oktober kvart år og har fokus på utdanning- og jobbmoglegheiter i fiskeri- og oppdrettsnæringa. Bladet blir distribuert til skular og opplæringskontor over heile landet og blir delt ut på dei viktigaste utdanningsmessene.

Ei gullkanta framtid kan du lesa her: http://digital.findexaforlag.no/i/737271-gullkantet-fremtid-2017

Carl-Erik Arnesen er årets Fiskehaue

Etter 35 år i oppdrettsnæringa blei Carl-Erik Arnesen heidra med den høgthengande Fiskehaueprisen, som blir delt ut blant oppdrettarar i Sogn og Fjordane.

Foto: iLaks.no

–          Det er ein stor ære å bli sett pris på av kollegaer i bransjen. Det betyr kanskje meir enn noko anna, seier Carl-Erik Arnesen, sals- og marknadsdirektør i Alsaker Fjordbruk AS.

Fredag var oppdrettarar og kundar samla i Kråkevågen på Sulefisk sitt anlegg i Gulen til VM i sjakkelkasting og hyggeleg fest. Der blei den gjeve vandrepokalen utdelt for sjuande gong. Sist prisen blei utdelt i 2014 var det oppdrettar Ola Braanaas som blei årets Fiskehaue.

Mange ulike roller

I kriteria for prisen heiter det:

“Til fremme for de sindige oppdrettere, deres kollegaer og venner sin oppofrende hverdag. Utdeles til de som utmerker seg i særdeleshet for at arrangementer av sågar faglig som sosial art, skal utvikle seg til inkluderende, uhøytidelige og uforglemmelige sammenkomster”.

Jan Emil Johannessen, dagleg leiar i SalmoBreed AS og styreformann i Sulefisk AS stod for prisutdelinga og hadde skrive ein flott tale til vinnaren.

–          Årets vinnar av Fiskehaueprisen har den faglege ballast i orden. Han er utdanna biolog, men har gjennom 35 år i laksebransjen innehatt dei fleste roller, inklusiv administrerande direktør, selgjar, slakterisjef, oppdrettsjef, pressetalsmann og heilt sikkert «altmoglegmann» i fleire selskap, fortalte han.

Stort engasjement

Han trekte elles fram Arnesen sitt engasjement som villsaubonde på øya Losna i Solund kommune og aktiv skodespelar i Losna-spelet. Dessutan har Arnesen engasjert seg kraftig på vegne av heile havbruksnæringa i marknadsarbeid i regi av Sjømatrådet, i nettverksbygging lokalt for å laga planar for lusebehandling, i forsking for å utvikla alternative behandlingsmetodar mot lus eller i arbeid i bransjeorganisasjonar for å betra rammevilkåra for heile næringa.

–          Carl-Erik stiller alltid opp, berre han får teke nokre mobiltelefonar innimellom for å få solgt nokre bilar med laks eller aure, sa Johannessen.

Måtte tilsetja tre som erstatning

Stor arbeidskapasitet og eit smittande godt humør blei også framheva som gode kvalitetar hos prisvinnaren.

–          Det blir sagt at då du slutta hos Ola (Braanaas red. anm.) i fjor, måtte han tilsetja tre personar inklusiv seg sjølv for å erstatta deg. Ettersom ingen av desse tre var ein kloning av Carl-Erik, så tilsette han like godt sonen din i tillegg, sa prisutdelaren.

Trippeldåp på Alsaker Brygge

Alle gode ting er tre, og det gjeld også dåp av båtar. Tre stolte gudmødre, tre flotte fartøy, tre knuste champagneflasker og ein stolt oppdrettar Gerhard Meidell Alsaker.

Liv Iren Brekke, Bente S. Aasheim og Anne Marie Malkenes fekk det ærefulle oppdraget med å døypa høvesvis «Riga», «Unzen» og «Pilato», her saman med Gerhard Meidell Alsaker.  

Mellom 500 og 600 menneske møtte opp på skipsdåp på Alsaker Brygge då dei nyaste servicebåtane i Alsaker-konsernet «Unzen» og «Pilato» skulle døypast i lag med pilotsatsinga og behandlingslekteren «Riga».

Til saman var det fartøy til vel 100 millionar kroner som låg til kai og skulle døypast.

Medan Onarheim Musikklag spelte gjorde gudmødrene seg klare – spente på om champagneflaskene ville knuse på første forsøk.

Bente S. Aasheim smelte ein fulltreffar i sida på «Unzen», medan Anne Marie Malkenes sørgde for ekstra spaning og underhaldning, då flaska først knuste på tredje forsøket.

– Det må jo berre bety ekstra, ekstra, ekstra lukke til, sa ho etterpå då ho takka Gerhard Meidell Alsaker for det ærefulle oppdraget.

Liv Iren Brekke fekk gleda av å døypa den store behandlingslekteren som blir nytta til avlusing av laks.

«Riga» er kjøpt i Polen, og arbeidet med å montera utstyr på lekteren har blitt utført ved Halsnøy Dokk i Kvinnherad kommune.

På grunn av kapasiteten på pumpar og storleiken på lekteren, kan «Riga» nyttast til ulike behandlingseiningar alt etter årstid og framtidig teknologi, men i første omgang er det børste- og spylesystemet SkaMik som blir utprøvd.

Investeringa i «Riga» er på over 50 millionar kroner, og prosjektet har fått 12,5 millionar kroner i støtte frå Innovasjon Norge via Miljøteknologiordninga.

Representantar frå Innovasjon Norge var til stades på skipsdåpen og fekk sjå nyvinninga med eigne auge.

– Det er ein flott flåte og veldig kjekt å få sjå, seier Sveinung Dukstad, seniorrådgjevar i Innovasjon Norge.

Då dei fekk høve til å dela ut midler til pilotprosjekt i havbruksnæringa var kriteria blant anna at det skulle vera storskala og innovativt.

– I dette prosjektet blei det verkeleg lagt vekt på stor skala. Me likte også moglegheiten til å skifta ut utstyr alt etter kva teknologi som fungerer mot lusa, seier Dukstad.

Etter dåpen var det tid for omvising på båtane, og mange nytte høvet til å ta seg ein tur om bord og sjå seg omkring.

Deretter venta 250 kilo gris som hadde blitt heilsteikt på grillen i løpet av dagen. Og då blei køane lange for å smaka godsakene.
Tekst og foto: Lena Vermedal, Alsaker Fjordbruk

Alsaker Fjordbruk i internasjonal reklamefilm

Laksen frå Alsaker har hovudrolla i flyselskapet Emirates SkyCargo sin nye reklamefilm!

Filmen starter med nydeleg morgonstund over Sunnhordland, eit dykk i merdane på matfiskanlegget Ystanes og vidare til slakteriet vårt – Viking Fjord på Sunde i Kvinnherad. Deretter kan du sjå laksen sin reise heile vegen til gourmétkokken i Tokyo!

Kjemikaliefri avlusing med «Riga»

Optimismen er stor etter testkøyring med SkaMik på behandlingslekteren «Riga».

Sjå video av korleis laksen blir kosta fri for lus her.

– Det har gått veldig fint med fisken, og det ser ut som om lusespylaren kan bli eit nyttig ikkjemedikamentelt verktøy mot lus, seier Kari Lillesund, fiskeveterinær i Alsaker Fjordbruk AS. Videoen er laga under testkøyring på eit oppdrettsanlegg ved Fjelberg i Kvinnherad kommune i desember.
Filter samlar opp lusa
Alsaker Fjordbruk AS har sidan august ifjor arbeidd med pionéerprosjektet. «Riga» er ein spesiallaga lekter utrusta med SkaMik lusespylarar, som spyler og kostar laksen fri for lus. Kapasiteten er stor på heile 200 tonn fisk i timen. Og best av alt. Lus og luseegg blir samla i filter og destruert.
–    Målet vårt er å få ned kostnaden i samband med lus, samt så langt som råd verta uavhengig av kjemiske lusemiddel, seier Hans Helge Vik, driftsdirektør i Alsaker Fjordbruk AS.
Støtte frå Innovasjon Norge
Investeringa i «Riga» er på over 50 millionar kroner, og prosjektet har fått 12,5 millionar kroner i støtte frå Innovasjon Norge via Miljøteknologiordninga. Denne ordninga er retta inn mot selskap som skal gjennomføra banebrytande arbeid på teknologisektoren med grunnlag i ei betring av miljøet.
–    Ein stor takk til Innovasjon Norge som hadde trua på oss. Lekteren gjev oss unike moglegheiter til å skapa det komande behandlingsregimet mot lus, i tett samhandling med rensefisk og meir tradisjonelle behandlingsformer, seier Even Søfteland, styremedlem i Alsaker Fjordbruk og den som har koordinert søknadsprosessen mot Innovasjon Norge.
Godt utrusta
«Riga» er kjøpt i Polen, og arbeidet med å montera utstyr på lekteren har blitt utført ved Halsnøy Dokk i Kvinnherad kommune. På grunn av kapasiteten på pumpar og storleiken på lekteren, kan «Riga» nyttast til ulike behandlingseiningar alt etter årstid og framtidig teknologi, men i første omgang er det SkaMik som blir utprøvd.
Lekteren er 40 meter lang og 20 meter brei. Om bord er det 1000 kilowatt aggregat og to SkaMik lusespylarar. Store spylevasspumpar hjelper til med å transportera fisken gjennom systemet. Det er også fiskepumpar med fire vakuumtankar på 9200 liter, levert av Stranda Prolog. Tre store kranar er også monterte.
Utleige på sikt
«Riga» skal driftast av Fjordbruk Service AS, som er eit dotterselskap i Alsaker konsernet. Lekteren får eit mannskap på tre som også skal drifta ein følgjebåt. Lusespylaren vil bli nytta på Alsaker sine lokalitetar i Hordaland og Rogaland, og på sikt kan lekteren bli utleigd til andre oppdrettsselskap.
–    Dersom me har kapasitet til det, vil me på sikt vurdera å leiga han ut. Men først må me bli flinke til å behandla med han, seier driftsdirektøren.
Alsaker Fjordbruk samarbeider også med FOMAS sine fiskeveterinærar under behandlingane. Av omsyn til fiskevelferd blir det ikkje behandla ved låge sjøtemperaturar. Difor ligg «Riga» no til kai, men når sjøtemperaturen stig utover våren , vil lusespylaren på ny kunne delta i kampen mot lakselus.

Lena Vermedal 14.01.2016

Skipper på eiga skute

Johannes Landa er berre 25 år, men har fått stort ansvar som skipper på ein av dei nyaste servicebåtane i Fjordbruk Service AS.

I magasinet ”En gullkantet fremtid” kan du lesa ein 4-siders artikkel om den unge fjelbergbuen frå Kvinnherad, som valde sjøen som leveveg framfor tømrarfaget. ”En gullkantet fremtid” er eit magasin som kjem ut i oktober kvart år. Målgruppa er ungdom under utdanning, og magasinet blir sendt ut til skular og opplæringskontor samt delt ut på utdanningsmesser over heile landet. Innhaldet har fokus på jobb- og utdanningsmoglegheiter i fiskeri- og oppdrettsnæringa. Les artikkelen her